Szabadkőműves kifejezések értelmező szótára

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α

Szabadkőműves fogalmak és rövidítések listája

A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs


A

Á

B

 • bef∴ = befogadás
 • befogadás: ha egy már felvett szabadkőműves egy másik páholyba jelentkezik, elfogadják majd hivatalosan beiktatják a páholy tagjai közé.
 • Benjámin: a páholy legújabban fölavatott - "legfiatalabb" - tagjának megnevezése
 • béremelés: a szabadkőművesek magasabb fokba emelése/avatása - más néven díjemelés

C

Cs

 • csók: a szabadkőművesek egymás testvéri köszöntése során megadott számú csókot adnak egymás arcára

D

 • deputációs páholy: más páholyok tagjaiból megalakult működő, de nem teljes jogú páholy.
 • díjemelés: a szabadkőművesek magasabb fokba emelése/avatása - más néven béremelés
 • díszmunka: ünnepi munka, pl. a János-ünnepen.
 • durva kő: az inast jelképezi, nyers kőnek is nevezik, a páholy berendezésének része.

Dz

Dzs

E

 • elaltatni a páholyt: a páholy munkáit ideiglenesen szüneteltetni. Kezdeményezheti maga a páholy, illetve a nagypáholy, ha a páholy már hosszabb ideje (általában három hőnapja) nem dolgozik.
 • (az) e∴ sz∴ sz∴-ban = (az) előttünk szent számokban
 • elb∴ = elbocsájtás
 • elbocsájtás: törlés a szabadkőművesek sorából, ehhez a döntéshez minősített többségre van szükség, ami általában 2/3-os.
 • elut∴ = elutasítás
 • elutasítás: a felvételre jelentkező elutasítása
 • Esik az eső!: figyelmeztetés arra, hogy avatatlan, profán ember, vagy alacsonyabb fokú szabadkőműves van jelen a beszélgetésnél, tehát vigyázzon a szavára mindenki

É

 • é∴ r∴ = építészeti rajz
 • építészeti rajz: jegyzőkönyv
 • érc: pénz, vagy bárminemű nemesfémből készült tárgy
 • ércboltozat vagy ércfedél: két egymással szemben álló sorban fölállított szabadkőművesek által magasra tartott, hegyeikkel összeérő kardokból alkotott boltozat, a mely alatt a nagymester, a főmesterek és egyéb páholynagyságok elvonulnak

F

 • fed∴ = fedez, fedezés
 • fedezés: a páholy kötelékéből való szabályszerű elbocsájtás, általában a tag kérésére
 • fehér munka: a profánok (nem szabadkőművesek) számára rendezett nyílt munka
 • felébreszteni a páholyt: az eleltatott páholy újbóli működtetése
 • félévi szó: a nagypáholy által lepecsételt borítékban az egyes páholyoknak kiadott titkos ismertető jelszó, amiről a szabadkőművesek egymásra ismernek (betűnként tagolva súgják egymás fülébe úgy, hogy az első betűt a kérdező súgja, a másodikat a kérdezett és így tovább egymást váltva)
 • felügyelő: az I. és II. felügyelő a páholy fontos tisztségviselője
 • felvétel: a jelentkező felvétele
 • felvételi munka: az új szabadkőművesek felvételére, felavatására összehívott gyűlés
 • fényesítés: a páholy munkájáról jegyzőkönyv (építészeti rajz vagy munkatábla) a főmester és titkár aláírásával való hitelesítése
 • filozófiai fokok: magasfokok
 • fmstr∴ = főmester
 • fok: az a pozíció, melyet a szövetségben egy szabadkőműves elfoglal, így az inas (régebben tanonc) 1., a legény 2., a mester 3. fokú. Ez a három fok képezi a szimbolikus vagy kék fokokat.
 • főalam∴ = főalamizsnás
 • főalamizsnás: a nagypáholy alamizsnása.
 • főkardtartó: a nagypáholy berendezéséhez tartozó kardok kezelője, felvonulásokon a nagypáholy díszkardjának hordozója
 • főkincst∴ = főkincstárnok
 • főkincstárnok: a nagypáholy pénztárosa
 • főm∴ = főmester
 • főmester: a páholy meghatározott időre szabályszerűen megválasztott vezetője (elnöke)
 • főszert∴ = főszertartásmester
 • főszertartásmester: a nagypáholy szertartásmestere
 • főszónok: a nagypáholy egyik vezető tisztségviselője
 • főtitkár: a nagypáholy egyik vezető tisztségviselője
 • főzászlótartó: a nagypáholy zászlajának kezelője, felvonulásokon hordozója
 • francia rendszerű szabadkőművesség: A Francia Nagyoriens 1877-es döntése nyomán (törölték az alkotmányukból az isten létének és a lélek hallhatatlanságának kötelező elfogadására utaló passzust - azaz szabadon választhatóvá tették az addig kötelező dogmát) szakadás keletkezett az egyetemes szabadkőművességben; az Angol Egyesült Nagypáholy ezek után nem ismerte el regulárisnak, azaz szabadkőművesnek a Francia Nagyorienst és mindazokat a nagypáholyokat, amelyek jó viszonyt ápoltak vele.
 • fv∴ = felvétel

G

 • „G": geometria, a munka, tudomány vagy bölcsesség jelképe, angol páholyokban az istent - God - is jelentheti.
 • golyózás: szavazás egy szabadkőművességbe jelentkezőről (kereső) vagy egy tisztségre jelöltről (fehér és fekete golyókkal), a fehér golyó igent, a fekete nemet jelent. Tiszta és világos a golyózás, ha az urnába dobott golyók között nincs fekete, homályos, ha a golyók között egy vagy két fekete golyó van, sötét, ha a golyók egyheted része, de legalább is három fekete golyó van, ez a jelölt visszautasítását jelenti. Manapság gyakori a papíron való szavazás is, aminél az eredmények értékelése az előzőek szerint történik.

Gy

 • gyászmunka: elhunyt testvérekről való megemlékezés
 • gyomorjel: a mester jele

H

I

 • I∴ fel∴ = első felügyelő
 • II∴ fel∴ = második felügyelő
 • inas: a szabadkőművesség 1. beavatási foka
 • irreguláris szabadkőművesség: az angol irányzatú szabadkőművesség hívja így azokat a magukat szabadkőművesnek tekintő szervezeteket, amelyek nem az Angol Egyesült Nagypáholy által 1929-ben lefektetett Alapelvek (Basic Principles) szerint tevékenykednek, s ezért az Angol Nagypáholy nem ismeri el szabadkőművesnek őket. Ezek az páholyok és nagypáholyok általában ateistákat is fölvehetnek tagjaik közé, elismerhetnek női vagy vegyes páholyokat, továbbá szűkebben értelmezhetik a politizálás tilalmát. Földrajzi eredetük nyomán francia rendszerű szabadkőművességnek is nevezik. Önmagukat gyakran adogmatikusnak (dogmáktól mentes) hívják.

Í

J

 • j∴ = jelentkezés
 • János-rendi szabadkőművesség: azok a szabadkőműves szervezetek, amelyek a szimbolikus fokokban (kék páholyok) - inas, legény, mester - tevékenykednek
 • jelek: azok a jelszavak, kézfogások, illetőleg érintések, kézzel mutatott jelek, kopogások, amelyekről a szabadkőművesek egymásra ismernek
 • jelentkezés: szabadkőművességbe jelentkezés
 • jkv∴ = jegyzőkönyv

K

 • kalapács: a páholy vezetésének, a legfőbb tiszti hatalomnak a jelvénye, jelképe.
 • kalapács alá venni: valamely ügyet megtárgyalni
 • kalapácsvezetés: munkán, értekezleten elnöklés
 • kardtartó: a páholy berendezéséhez tartozó kardok kezelője, felvonulásokon a páholy díszkardjának hordozója
 • kavics és tégla: váltópénz és pénzegység megnevezése (pl. krajcár és forint, fillér és korona)
 • káptalan: a skót rítus 4—18 fokában dolgozó szabadkőművesek műhelye (lásd magasfokok).
 • kereső: a szabadkőművességbe jelentkező személy
 • k∴ = kelet, keletén
 • kel∴ = kelet, keletén
 • kelet: a szabadkőműves szimbolikában a fényt, a bölcsességet, a világosságot jelenti
 • kék fokok: inas, legény, mester
 • kék páholyok: a János-rendi szabadkőművességhez tartozó páholyok, amelyek az első három - kék fokokban - dolgoznak
 • kezes: a jelentkező ajánlója
 • kézfogás: a szabadkőművesek kézfogásuk során a másik kezének megfelelő részére egyik ujjuk nyomásával jelet adnak, ezzel közölve szabadkőművességüket. A jel fokonként különböző.
 • kincst∴ = kincstárnok
 • kincstárnok: pénztáros
 • királyi művészet: a szabadkőművesség
 • klp∴ = kalapács
 • klpvez∴ = kalapácsvezető
 • kor: a szabadkőműves jelképes kora, az inas (tanonc) 3; a legény 5; a mester pedig 7 éves, vagy nagykorú
 • közös munka: más páholyok tagjaival együttesen tartott munka.
 • kutató: egy jelentkező véleményezésére kijelölt tapasztaltabb szabadkőműves
 • kutatópáholy: olyan páholy, amelynek a fő profilja a szabadkőművességgel kapcsolatos kutatás

L

 • láncbeszéd: az összetartozást összefogódzkodással szimbolizáló szertartást kísérő beszéd
 • láncszem: a szabadkőművesek önmagukat tekintik szövetségük láncszemeinek.
 • legény: a szabadkőművesség 2. beavatási foka.
 • lufton (louveton): farkaskölyköt jelent és a szabadkőművesek 21 évet betöltött, de a szabályos beavatáshoz szükséges 24. évet még el nem ért fiát hívják így, akiket apjuk tagágának elismeréseként vettek fel.

Ly

M

N

 • nagykancellár: a nagypáholy külügyi megbízottja, külügyi nagytitkárnak is nevezik.
 • nagymester: a nagypáholy legfőbb vezető tisztviselője (elnöke), meghatározott időre választják
 • nagyoriens: szó szerinti fordításban "nagy kelet", a francia nagypáholyt hívták így, és hívják ma is, ennek nyomán pedig sok esetben így nevezik magukat más nagypáholyok is. Ezek nagy része francia irányzatú, de van angol irányzatú nagyoriens is.
 • nagypáholy: egy ország, országrész szabadkőműves páholyai szövetségének főhatósága. Elvileg egy területen csak egyetlen nagypáholy működhet, de az egymást el nem ismerő rendszerekben dolgozó páholyok alkothatnak több nagypáholyt is.
 • nagytanács: a skót rítust követő 33-as fokban dolgozó szabadkőművesek műhelye
 • ngyűlés∴ = nagygyűlés
 • nmstr∴ = nagymester
 • nővér: a szabadkőműves közeli nőrokona - anyját, jegyesét, feleségét, leányát tekintik nővérnek
 • nővérmunka: olyan munka (szabadkőműves összejövetel), amelyen nővérek is részt vehetnek
 • np∴ = nagypáholy

Ny

O

 • oktató munka: az inasok tanítása a szabadkőműves ismeretekre
 • oktatópáholy: olyan páholy, amelynek a fő profilja az oktatás
 • oltár: a főmester széke előtt levő háromszögletű asztal, rajta a szent törvény könyve kinyitva (általában a Biblia), azon a körző és a szögmérő (derékszögű vonalzó) a munka fokának megfelelően egymásra helyezve. Egyes páholyokban egy emberi koponya, a szabadkőműves alkotmány és a főmester kardja is ott lehet.
 • oszlopok: a páholy bejáratánál két oszlop van a Salamon király templomának nyugati részén lévő két oszlop (Jákin és Boáz) emlékére, amelyek egyikénél az inasok, a másiknál pedig a legények vették fel a bérüket a munka után.

Ó

Ö

 • ö∴ k∴ k∴ = örök keletbe költözött.
 • örök kelet: a túlvilág
 • örök keletbe költözni: meghalni
 • (az) özvegy fiai: a szabadkőművesek
 • özvegypersely: a páholytagok adományait gyűjtik benne, jótékonysági célokra

Ő

P

 • p∴ = páholy
 • páholy mint helyiség: ahol a szabadkőművesek rituális összejövetelen (munkán) találkoznak
 • páholy mint szervezeti egység: a legalább hét mesterfokú szabadkőműves által alapított és a szabadkőműves főhatóság (nagypáholy, nagyoriens) által elismert, befogadott szabadkőműves egyesület. Az ezeknek a feltételeknek megfelelő páholyokat tökéletesnek és törvényesnek (másképpen tökéletesnek és igazságosnak ill. tökéletesnek és jogosnak) nevezik.
 • pp∴ = páholyok
 • profán: világi, vagyis nem szabadkőműves

Q

R

S

 • skót rítus: az ősi és elfogadott skót rítus.
 • sötét kamra: a jelölt felvételének egyik állomása, sötét helyiség a felvétel előtti elmélkedésre, (szellemi) végrendelet írására

Sz

 • Szent Törvény Könyve: a szabadkőműves páholyok és nagypáholyok munkáin mindig nyitva van az a könyv, amely a (nagy)páholy tagságának döntő része számára kivételes jelentőségű. Az angol irányzatú szabadkőművességben ez a könyv többnyire a Biblia, de lehet a Korán, a Védák könyve, a Mormon könyve stb., míg a francia irányzatúakban ezeken kívül lehet az Emberi Jogok Nyilatkozata, valamely jelentős tudományos mű, vagy akár egy üres lapokat tartalmazó könyv, amelyet az egyes szabadkőművesek bármilyen számukra fontos művel behelyettesíthetnek.
 • szentély: a páholy szertartásos munkákra kialakított helyisége, műhelynek és templomnak is nevezik.
 • szer∴ = szeretet
 • szert∴ = szertartásmester
 • szertartásmester: a páholy szertartásainak betartására ügyelő vezető
 • szimbolikus fokok: az inas-, a legény- és a mesterfokok együttes elnevezése
 • szívjel: a legény jele
 • szk∴ = szabadkőműves
 • szkk∴ = szabadkőművesek
 • szónok: a páholy egyik vezetője
 • szőnyeg: más néven tápisz, a szertartásokhoz használt szimbolikus ábrákkal ellátott szőnyeg, amely a páholy közepén van.
 • szövetség: a világ szabadkőműveseinek összessége
 • szövetségtanács: a nagypáholy döntéshozó testülete, a páholyok küldötteiből és a nagypáholy vezetőiből álló választmány.
 • szt∴ = szövetségtanács

T

 • t∴ és i∴ p∴ = tökéletes és igazságos páholy
 • t∴ és j∴ p∴ = tökéletes és jogos páholy
 • t∴ és t∴ p∴ = tökéletes és törvényes páholy
 • taps: ütemszerű jele a szabadkőműves fokozatoknak, szertartási elemeknek, pl. a gyásztaps szertartásos taps az elhunyt szabadkőműves tiszteletére.
 • tábla: a páholy hivatalos levelei, mindennemű beadványai, körözvényei, meghivói; a jegyzőkönyvet munkatáblának is hívják.
 • tápisz: a szertartásokhoz használt szimbolikus ábrákkal ellátott szőnyeg, amely a páholy közepén van.
 • tárgyalási munka: egy szabadkőműves ellen folyó szabadkőműves vétség kapcsán folyó fegyelmi vagy bűnvádi ügy tárgyalása, amit a páholy törvényszéke, vagy másodfokon a nagypáholy ítélőszéke végez.
 • templom: a páholy egyik jelképes elnevezése
 • testvér: a szabadkőművesek testvérnek tekintik és így is szólítják egymást
 • testvéri lánc: a szabadkőműves szövetség.
 • tévesztett lépések csarnoka: a szentély előcsarnoka, előtere
 • titkár: a páholy egyik vezető tisztségviselője
 • torokjel: az inas jele
 • tör∴ = törlés
 • törlés: törlés a szabadkőművesek sorából
 • tv∴ = testvér
 • ttv∴ = testvérek

Ty

U

Ú

Ü

 • Ü∴ = Üdv, üdvözlet

Ű

V

 • vakolás: vagy vakolási munka, a páholymunka utáni ünnepélyes közös étkezés
 • vakolási munka: röviden vakolás, a páholymunka utáni ünnepélyes közös étkezés
 • A V∴ E∴ N∴ É∴ M∴ = A Világegyetem Nagy Építőmestere
 • A V∴ E∴ N∴ É∴ M∴ D∴ = A Világegyetem Nagy Építőmesterének Dicsőségére
 • vészjel: a szabadkőművesek ismertetőjeleinek egyike, van kis vészjel és nagy vészjel, ez utóbbi csak a legnagyobb veszedelem esetén használható és akkor kötelessége minden szabadkőművesnek a veszélyben lévő testvérnek segítségére lenni.
 • A Világegyetem Nagy Építőmestere: az angol irányzatú szabadkőművességben a megszemélyesített Isten elnevezése, a francia irányzatúban ezen kívül még jelentheti a természetet vagy az erkölcsi rendet is.
 • világosságok: a páholy legmagasabb rangú tisztviselői, mint a főmester, az I. és II. felügyelő, a szónok és a titkár.
 • világosságot kereső: profán, aki szeretne a szabadkőműves szövetségbe belépni (kereső)

W

X

Y

Z

 • zászlót∴ = zászlótartó
 • zászlótartó: a páholy zászlajának kezelője, felvonulásokon hordozója

Zs

Források

 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség, Budapest, 2005.


Ω